Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/07/2021 14:53:35
Hướng dẫn áp dụng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống pháp luật và chính sách phát triển các lĩnh vực trợ giúp xã hội ngày càng được bổ sung và hoàn thiện theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên, đột xuất phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước.

Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về trợ giúp xã hội góp phần hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội; căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh đã áp dụng trực tiếp mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác bằng với mức quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định về chính sách trợ giúp xã hội từ năm 2013 đến nay đã phát sinh nhiều vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới, như: chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp mới chỉ bảo đảm hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu, chưa tương đồng với chính sách khác, mức độ bao phủ chính sách thấp, đặc biệt vẫn còn một bộ phận dân cư thật sự khó khăn chưa được hưởng trợ cấp như trẻ em, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhằm hạn chế những khó khăn tồn tại trên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Để kịp thời triển khai chính sách trợ giúp xã hội, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1089/UBND-TH ngày 30/6/2021 về thực hiện chính sách trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, trong đó đồng ý chủ trương áp dụng trực tiếp các quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thời gian thực hiện từ 01/7/2021 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                                                   Ngọc Tuyên