Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/03/2023 13:50:20
Họp Ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Hòa Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình họp Ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022 (Theo Giấy mời họp số 122/GM-UBND ngày 30/3/2023) như sau:

1. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm - Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Thành phần:

- Phó trưởng Ban Thường trực, các Phó trưởng Ban, các Ủy viên theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 18/11/2020; Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình.

- Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hòa Bình.

3. Thời gian: Từ 08 giờ, thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

4. Địa điểm:

- Phòng họp số 04, tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình./.