Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/11/2022 17:10:01
Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 (Theo Giấy mời họp số 433/GM-UBND ngày 18/11/2022) như sau:

1. Chủ trì: Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thành phần:

* Ở tỉnh:

- Lãnh đạo các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Giám đốc Sở mời).

- Ủy ban nhân dân tỉnh mời:

 + Đại diện Lãnh đạo: Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn.

+ Đại diện Lãnh đạo: Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình.

* Ở huyện:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan cùng tham dự và chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Hội nghị.

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 23/11/2022.

4. Địa điểm:

* Ở tỉnh: Tại Phòng họp số 04, Tầng 04, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

* Ở huyện: Tại Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thành phố./.