Đường dây nóng: 0218 3909 192
08/09/2022 14:27:50
Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào hồi ừ 08 giờ, ngày 13/9/2022, thứ Ba)

* Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời (Theo Giấy mời hợp số 326/GM-UBND ngày 07/9/2022):- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh;

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn;

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (theo Quyết định số 415-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình).

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan (giao Giám đốc Sở Y tế mời).

* Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 13/9/2022 (thứ Ba).

* Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.