Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/11/2022 14:23:46
Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương (Thủ tướng Chính phủ chủ trì; thời gian 08:00, ngày 06/11/2022)

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự họp như sau (Theo Giấy mời họp số 414/GM-UBND ngày 01/11/2022):

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh;

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn;

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (theo Quyết định số 415-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình).

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan (giao Giám đốc Sở Y tế mời).

Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 06/11/2022 (Chủ nhật).

Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.