Đường dây nóng: 0218 3909 192
29/11/2022 10:08:31
Hội nghị (trực tuyến) Đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau (Theo Giấy  mời họp số 458/GM-UBND ngày 29/11/2022):

1. Thành phần:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương.

- Giám đốc Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình.

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 3 tầng 3 - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh./.