Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2020 10:28:31
Hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Hoạt động xúc tiến đầu tư, trong tháng 5/2020 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 200 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 5/2020 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư; trong đó có 16 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký là 3.911,2 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 0,4 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 582 dự án đầu tư; trong đó: 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 573,6 triệu USD và 542 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 84.513,1 tỷ đồng.

Phát triển doanh nghiệp, dự kiến trong tháng 5, có 45 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 300 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, có 137 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 2149,4 tỷ đồng; 06 doanh nghiệp đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, có 18 doanh nghiệp đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện; cấp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 220 loại doanh nghiệp, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 cấp cho 1042 doanh nghiệp; 09 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 có 79 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 02 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 có 07 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.

 Việt Phương