Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/11/2020 13:45:28
Giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến được xác định theo số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến thuộc danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 phát sinh trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương và phải đạt từ 20% trở lên. Cụ thể như sau:

1. Đối với các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Căn cứ chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao và tối thiểu phải đạt 20% trở lên. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình độ tiếp cận Internet của khách hàng tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.  Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, thống kê số liệu chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành, địa phương.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo dõi, đốn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

 Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị, địa phương, hy vọng năm 2020 tỉnh Hòa Bình sẽ tăng hơn nữa chỉ số xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để góp phần tăng hạng Chỉ số CCHC của toàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Tố Nga