Đường dây nóng: 0218 3909 192
21/03/2014 00:00:00
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/04/2014

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/04/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––

Số:     269 /UBND-THKH

V/v Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

thời điểm 01/4/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

Hoà Bình, ngày   21  tháng 3 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  

-          Cục Thống kê tỉnh;

-          Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

                                                                                               

Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Kèm theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014 (Phương án điều tra) ban hành kèm theo quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22/11/2013 của Tổng cục Thống kê về việc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Phương án điều tra do Tổng cục Thống kê đã ban hành;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc điều tra dân số và nhà ở trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trưng tập cán bộ điều tra từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc điều tra;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo điều tra về Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Phương án điều tra và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

- Trưng tập cán bộ điều tra đúng, đủ số lượng và đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định;

- Tạo điều kiện cho các điều tra viên, giám sát viên các cấp hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc thì báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Cục Thống kê tỉnh) để kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THKH (VP 30b).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng