Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/11/2020 13:44:05
Đẩy mạnh thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1837/UBND-NC chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét bố trí diện tích làm kho lưu trữ cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Công văn số 422/UBND-NC ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định về bố trí kho lưu trữ cơ quan, tổ chức; triển khai đầy đủ các nội dung nghiệp vụ lưu trữ thuộc trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 10 của Luật Lưu trữ năm 2011.

2. Kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định về văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, hàng năm xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; tích cực thực hiện chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng bó gói từ năm 2015 về trước; duy trì và tổ chức thực hiện việc soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ điện tử theo đúng, không để phát sinh tài liệu tồn đọng bó gói từ sau năm 2016.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nâng cấp các chức năng hệ thống quản lý văn bản điện tử của tỉnh (phần mềm văn bản điều hành) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu điện tử vào lưu trữ; đảm bảo cho các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh (đơn vị cấp 2), thực hiện tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử trong hệ thống phần mềm điều hành văn bản của tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2020.

4. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

                                                                                                      Thanh Loan