Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/07/2021 14:38:39
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình năm 2020

Nhằm đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác PCTN. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCTN và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.  Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Theo đó, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về công tác PCTN của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác PCTN. Thời kỳ đánh giá: Từ 16/12/2019 đến 15/12/2020.

Kế hoạch đưa ra 2 nội dung đánh giá: Công tác quản lý nhà nước về PCTN (Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN) và Kết quả thực hiện công tác PCTN (Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng; kết quả xử lý các hành vi tham nhũng).

Phương pháp đánh giá công tác PCTN theo bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Việc triển khai, thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ./.

                                                                                                                                                                                                     Phương Huyền