Đường dây nóng: 0218 3909 192
24/01/2022 09:38:08
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình hoàn thành việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; Công văn số 160-CV/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Ngày 28 tháng 11 năm 2021, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐU về về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm điểm cấp ủy chi bộ, kiểm điểm đảng viên và phân loại chi bộ, đảng viên năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ như sau:

          1. Tổ chức đảng:

Tổng số có 10 chi bộ, đã đánh giá 10 chi bộ = 100%

- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09 Chi bộ = 80% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 chi bộ); 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

- Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

2. Đảng viên:

Tổng số đảng viên của Đảng bộ đến thời điểm đánh giá là 75 đồng chí (trong đó 73 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị), 74 đồng chí đã đánh giá, xếp loại; 01 đảng viên chưa đánh giá, xếp loại (do mới kết nạp chưa đủ 6 tháng). Kết quả:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18 đồng chí

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 55 đồng chí

          - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí

          - Đảng viên đề nghị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền: 00 đồng chí

          - Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Nguyễn Thanh Tùng