Đường dây nóng: 0218 3909 192
07/11/2014 00:00:00
Công văn số 4955/VPUBND-HCTC ngày 06/11/2014 của Văn phòng UBND tỉnh (Gửi các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc VP UBND tỉnh)

V/v thực hiện kê khai phiếu thống kê công việc cá nhân