Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/04/2020 00:00:00
Công văn 2470 ngày 17/4/2020 về thay thế QĐ 07/2007

V/v xin ý kiến dự thảo văn bản QPPL thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày19/7/2007 của UBND tỉnh