Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/07/2020 07:51:20
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo sáu tháng đầu năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực

Sáu tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra; chủ động tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo (KN-TC).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai 43 cuộc thanh tra hành chính (có 5 cuộc thanh tra đột xuất), 1 cuộc kiểm tra đột xuất, nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết KN-TC…

Toàn ngành đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 7 kết luận thanh tra năm 2019 chuyển sang. Kết thúc 12 cuộc thanh tra (2 cuộc thanh tra đột xuất) triển khai năm 2020, qua thanh tra bước đầu phát hiện sai phạm số tiền 357,893 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN 326,061 triệu đồng, giảm trừ khi thanh toán 31,832 triệu đồng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 15 cuộc thanh tra (1 cuộc thanh tra đột xuất), 51 cuộc kiểm tra; đã kết thúc 10 cuộc thanh tra, 51 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 3/15 đơn vị được thanh tra có vi phạm, chưa phát hiện sai phạm về tiền. Qua kiểm tra chuyên ngành phát hiện 89/178 tổ chức, 310/352 cá nhân được kiểm tra có vi phạm, lập 407 biên bản vi phạm hành chính đối với 89 tổ chức, 318 cá nhân; quyết định xử phạt 1.949,45 triệu đồng, tịch thu 14,6 m3 gỗ các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 105 trường hợp...

Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra được chú trọng. Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác rà soát kế hoạch thanh tra năm 2020, yêu cầu Thanh tra các huyện, thành phố, Thanh tra các sở, ban, ngành điều chỉnh kế hoạch thanh tra, không để chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra.

Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Hệ thống Ban tiếp công dân được củng cố, kiện toàn. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức tiếp 486 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để KN-TC, đề nghị, phản ánh; tiếp nhận, phân loại và xử lý 428 lượt đơn các loại, gồm: 27 đơn khiếu nại, 47 đơn tố cáo, 354 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung KN-TC chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đất đai, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm...

Chủ tịch UBND các cấp đã thụ lý 11/11 vụ việc khiếu nại mới phát sinh thuộc thẩm quyền, đã xác minh xong 10 vụ, còn 1 vụ đang trong thời hạn xác minh. Chủ tịch UBND cấp huyện thụ lý 3/3 vụ việc tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền, đã xác minh xong 3/3 vụ. Đối với 354 đơn kiến nghị, phản ánh, có 305 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, ngành, đến nay, đã trả lời 295 đơn, còn 10 đơn đang xem xét trả lời công dân.

Ngoài ra, bộ phận giúp việc cho tổ công tác theo Quyết định số 880, ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đã rà soát, đưa 30 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần chỉ đạo xem xét. Tổ công tác sẽ trực tiếp đối thoại với người khiếu nại đối với một số vụ việc, đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đối thoại, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, cùng với triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, ngành Thanh tra tập trung thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảo thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, chú trọng thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Phấn đấu thu hồi tiền và tài sản đạt trên 80%, kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, không để phát sinh thành "điểm nóng"; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN-TC. Phấn đấu giải quyết đạt trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về KN-TC đã có hiệu lực pháp luật đạt trên 80%./.

Vũ Thế Cương