Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:30:37
Công tác Lao động, an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo tháng 5 năm 2021

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Cho phép 12 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở trong nước và nước ngoài về các huyện và thành phố trong tỉnh để tư vấn và tuyển dụng lao động. Trong tháng 5, đã có 1.033 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội được các ngành, các địa phương quan tâm. Kịp thời giải quyết, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo. Các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời. Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác điều dưỡng Người có công với Cách mạng năm 2021. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt; tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý nuôi dưỡng 215 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                                                                                          Ngọc Tuyên