Đường dây nóng: 0218 3909 192
24/07/2021 10:37:00
Công khai số điện thoại đường dây nóng về những nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng về những nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính như sau (Thông báo số 5678 /TB-VPUBND ngày 21/7/2021):

1. Số điện thoại đường dây nóng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số điện thoại bàn cố định: 02183 898986

- Số điện thoại di động: 0915 456354

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng:

- Thông tin phản ánh qua số điện thoại cố định được tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.

- Thông tin phản ánh qua số điện thoại di động được tiếp nhận 24/24h.

3. Chế độ bảo mật thông tin: 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị đến đường dây nóng được đảm bảo bí mật thông tin, danh tính theo quy định.

(NTTH)