Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/10/2020 07:28:46
Công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp là 1.823 TTHC. Trong đó, TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.447; TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện là 253; TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã là 123. Danh mục TTHC không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp là 126; trong đó không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 112; cấp huyện là 09; cấp xã là 05 TTHC (bao gồm những TTHC được tổ chức thực hiện lưu động theo quy định của pháp luật; TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết trực tiếp ngay tại thời điểm và địa điểm kiểm tra, xem xét, đánh giá ngoài trụ sở Bộ phận Một cửa đối với đối tượng được kiểm tra, xem xét, đánh giá).

Chủ tịch UBND tỉnh Giao các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này tại Bộ phận Một cửa các cấp và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Quyết định số 2211/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguyễn Thị Tố Nga