Đường dây nóng: 0218 3909 192
07/04/2016 09:14:29
Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2016/ QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Trong đó cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định như sau:

1. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.

     c) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đồng thời là chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

     d) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công phụ trách. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên;

c) Phòng Công nghiệp - Xây dựng;

d) Phòng Tài chính - Thương mại;

đ) Phòng Khoa giáo - Văn xã;

e) Phòng Nội chính;

g) Phòng Hành chính - Tổ chức;

h) Phòng Quản trị - Tài vụ;

f) Ban Tiếp công dân tỉnh.

     Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

   3. Các đơn vị sự nghiệp công lập

     a) Trung tâm Tin học và Công báo;

b) Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh.

                                                                                Trương Văn Xuyển