Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/07/2021 14:39:25
Chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo quản lý

Ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1198/UBND-NC về chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo quản lý yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát số cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý; có kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác khác phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Đối với các đồng chí lãnh đạo từ Phó Trưởng phòng trở lên nếu thời gian giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ (08 năm) trong cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc khi thấy cần thiết;

          - Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

2. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi.

3. Tổ chức thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nội dung nêu trên, cơ quan, đơn vị phải tiến hành xử lý theo quy định đồng thời tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; Định kỳ 01 lần/năm (ngày 15/12 hàng năm), các cơ quan, đơn vị gửi kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                      Thanh Loan