Đường dây nóng: 0218 3909 192
06/09/2021 08:29:38
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tin học và Công báo

Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Tin học và Công báo (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn nghiệp vụ; giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong phạm vụ quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý xuất bản và phát hành Công báo tỉnh; xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Công báo điện tử tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin được giao theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Tin học và Công báo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công nghệ thông tin:

a) Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, các chương trình, dự án, đề án ứng dụng các công nghệ mới, sản phẩm mới, kỹ thuật tiên tiến liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Thiết lập, cài đặt, cấu hình, quản lý, khai thác và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng tin học, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống trang thiết bị tin học tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị phần cứng.

c) Quản trị, vận hành, quản lý Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang Công báo điện tử tỉnh, Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi của Ủy ban nhân dân tỉnh và các phần mềm ứng dụng khác sử dụng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt; xây dựng và đề xuất các giải pháp sửa chữa, nâng cấp các phần mềm theo quy định của pháp luật.

d) Thiết lập, cấu hình các phần mềm, cơ sở dữ liệu; phân quyền sử dụng đối với người sử dụng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo an toàn, bảo mật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

e) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về Công nghệ thông tin; phối hợp với đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo sau khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quản lý về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tham mưu triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

b) Giới thiệu cán bộ liên hệ với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để thu thập thông tin cung cấp lên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Quản lý và xuất bản Công báo tỉnh

a) Tiếp nhận, vào sổ, đăng Công báo, quản lý, lưu giữ văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến theo quy định.

b) Đọc soát, đối chiếu các văn bản trước khi đăng trên Công báo; tham mưu cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các văn bản đăng Công báo in có sai sót theo thẩm quyền, đúng quy trình.

c) Trực tiếp quản lý biên tập và xuất bản Công báo (bao gồm Công báo in và Công báo điện tử); chịu trách nhiệm phát hành Công báo in đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định; theo dõi, nắm tình hình việc quản lý, sử dụng Công báo cấp phát miễn phí ở địa phương.

d) Tổ chức lưu giữ văn bản đăng Công báo, ấn phẩm Công báo theo quy định. e) Tham mưu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động Công báo.

4. Được phép ký các hợp đồng liên quan về tư vấn, dịch vụ, xây dựng, thi công hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, chuyển giao công nghệ phù hợp với năng lực của Trung tâm và lộ trình tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách hàng năm phục vụ công tác quản trị, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, mạng tin học của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lập dự toán ngân sách phục vụ các hoạt động nâng cấp các chuyên mục thông tin trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, biên tập, phát hành Công báo in, quản lý Công báo điện tử và các nội dung khác có liên quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

(Theo Quyết định số 76/QĐ-VPUBND ngày 15/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)