Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/09/2021 09:00:01
Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổng hợp - Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thống kê, tổng hợp, kinh tế đối ngoại, viện trợ và tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công việc liên quan thuộc lĩnh vực ngoại vụ; Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội của tỉnh và Kế hoạch làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê, tổng hợp, theo dõi, tham mưu giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận tại các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

 - Dự thảo các Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực tổng hợp, các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp;

- Giúp Chánh Văn phòng dự thảo lịch công tác hàng tuần và chương trình công tác tháng, quý, năm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tổng hợp tích hợp thông tin trên mạng của UBND tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, nghiên cứu, tham mưu giúp việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các công việc liên quan thuộc lĩnh vực Ngoại vụ, cụ thể:

+ Nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đối ngoại;

+ Công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

+ Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân;

+ Công tác lễ tân đối ngoại; Công tác thông tin đối ngoại;

+ Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào;

+ Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế...

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Giúp UBND tỉnh giữ mối liên hệ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, theo dõi hoạt động của Hội nhà báo tỉnh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công./.

(Theo Quyết định số 95/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)