Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/09/2021 09:02:30
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

Giúp Chánh Văn phòng quản lý về công tác Quản trị - Tài vụ; quản lý kinh phí, dự toán được giao hàng năm, sử dụng các nguồn chi phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đúng chế độ, đúng Luật Ngân sách. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại làm việc, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, dự toán chi hàng năm, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và kinh phí chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan.

- Quản lý toàn bộ tài sản có nguồn gốc hình thành từ ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: trụ sở làm việc (đất đai và công trình kiến trúc trên đất), phương tiện đi lại và các tài sản khác của Văn phòng UBND tỉnh theo qui định của pháp luật; theo dõi tình hình biến động tăng, giảm tài sản; xác định nhu cầu cần thiết phải trang bị phương tiện làm việc, đi lại của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản theo qui định; theo dõi và thực hiện mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, hàng hóa cơ quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Bảo đảm điều kiện làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo qui định pháp luật (trang thiết bị làm việc, hội họp...).

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí việc ăn, nghỉ cho các đoàn khách đến thăm, làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phục vụ các hội nghị do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

- Hàng ngày Phối hợp với Văn thư Phòng Hành chính - Tổ chức chuyển giao văn bản đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Đảm bảo công tác phục vụ phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về phục vụ các cuộc tiếp khách và làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất; trang bị phương tiện...

- Quản lý sửa chữa và bảo dưỡng, cấp phát xăng dầu ôtô phục vụ công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Công tác Phòng, chống cháy nổ tại cơ quan; Vệ sinh chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên cơ quan sạch đẹp.

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công./.

(Theo Quyết định số 97/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)