Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/09/2021 08:55:17
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các ngành, lĩnh vực:

- Công an, Quân đội, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra trên địa bàn tỉnh.

- Công tác Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phát thanh - Truyền hình, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hoà Bình, Y tế, Dân số, gia đình, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

Tham mưu giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giải quyết công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác xây dựng chính quyền cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố, công tác tổ chức cán bộ, biên chế, chế độ chính sách cán bộ; công tác xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính, cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ của tỉnh, công tác lưu trữ; Công tác Thanh niên; tôn giáo;

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác xét đặc xá; công tác MIA; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh và một số Ban chỉ đạo về quốc phòng - an ninh của tỉnh; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hộ tịch, con nuôi (có yếu tố nước ngoài);

- Theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh và một số Ban chỉ đạo về quốc phòng - an ninh của tỉnh trên lĩnh vực được phân công;

- Công tác hộ tịch; Kết hôn và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; theo dõi công tác công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý; Công tác Thi hành án, giúp việc Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên thi hành án tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia các vụ án hành chính, dân sự;

- Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá - Thông tin, Phát thanh - Truyền hình, Giáo dục và Đào tạo, các dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở, dự án Phát triển Trung học phổ thông;

- Công tác bảo vệ, trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật;

- Các hoạt động văn hoá, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao;

- Theo dõi quản lý nhà nước hoạt động của các đơn vị y tế công và tư thuộc tỉnh; bảo vệ, chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; theo dõi các dự án về y tế;

- Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, đánh giá TTHC của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung; nhập, đăng tải, công khai, tích hợp, khai thác, quản lý dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của UBND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để giao cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 đã được sửa đổi, bổ sung; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan;

- Tổ chức triển khai cải cách TTHC; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ tổ chức; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại địa phương theo quy định;

- Thông tin, tuyên truyền; tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh;

- Chuyên viên của phòng chịu trách nhiệm dự thảo các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng.

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ với: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh Đoàn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; theo dõi hoạt động của các Hội thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

(Theo Quyết định số 96/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)