Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/09/2021 08:58:44
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Tài chính, Thương mại, Lao động Thương binh và Xã hội, Thuế, Kho bạc nhà nước, hệ thống Ngân hàng.

Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, hệ thống Ngân hàng; theo dõi thu, chi ngân sách địa phương, các nguồn dự phòng, nguồn vốn vượt thu, nguồn vốn đấu giá đất, nguồn vốn bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước;

- Đấu giá đất; bán trụ sở các đơn vị, các dự án vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản;

- Các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện theo phân cấp do UBND tỉnh phê duyệt;

- Thương mại, công tác quản lý thị trường, quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; xăng dầu; Bảo hiểm;

- Xúc tiến đầu tư, dự án đầu tư của doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước (Sắp xếp, đổi mới quản lý doanh nghiệp, vốn hỗ trợ doanh nghiệp); Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

- Lao động và việc làm, xuất khẩu lao động, công tác thương binh, xã hội; Liên minh Hợp tác xã; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hoà Bình.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực công việc được giao.

- Công tác trẻ em; Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm; công tác phòng, chống mại dâm;

- Giúp UBND tỉnh giữ mối quan hệ công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Hội nạn nhân chất độc màu Da cam, các Hội Doanh nghiệp.

- Chuyên viên của Phòng chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng;

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công./.

(Theo Quyết định số 99/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)