Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/09/2021 08:55:44
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Nông nghiệp, Tài nguyên, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải.

Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, kiểm lâm, tài nguyên môi trường, đất đai, khoa học, công nghệ, các hoạt động về khoáng sản, phát triển nông thôn, chuyển đổi Hợp tác xã, an ninh lương thực; môi trường, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ bão; Chính sách trợ giá, trợ cước (Bao gồm các nguồn vốn); Chương trình kiên cố hóa kênh mương; Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường; theo dõi việc quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc được cấp trên giao; hoạt động chuyển giao công nghệ. 

- Giải quyết việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ nguồn vốn hàng năm của các dự án: Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hoà Bình khi phân lũ sông Đáy; Dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng vùng hạ du đập thuỷ điện Hoà Bình; Dự án Giống cây trồng, giống vật nuôi; Dự án thuỷ sản; các chương trình, dự án vùng dân tộc miền núi: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư theo quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án vùng hạ du thuỷ điện sông đà; Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực công việc được giao; Chương trình an toàn hồ, đập, kè chống sạt lở; Chương trình nâng cấp đê sông; Chương trình kiên cố hóa kênh mương; quỹ bảo vệ và phát triển rừng; công tác dân tộc; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác quy hoạch, thu hồi, giao, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý Nhà nước các hoạt động về tài nguyên, khoáng sản.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, vận tải, an toàn giao thông và các dự án giao thông đầu tư tại tỉnh (bao gồm cả vốn sự nghiệp về giao thông), Chương trình cứng hoá đường giao thông nông thôn; Các Dự án công trình xây dựng do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp địa phương; các dự án về công nghiệp đầu tư tại tỉnh thuộc vốn ngân sách Nhà nước, các dự án vốn tín dụng đầu tư; các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Các dự án nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước (vốn ngân sách tỉnh, ngân sách TW, vốn ODA), các chương trình, dự án lớn khác (Các dự án trọng điểm hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ); Chương trình kiên cố trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

- Về công tác quy hoạch quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý kiến trúc, quản lý vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chuyên viên của Phòng chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công./.

(Theo Quyết định số 98/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)