Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/09/2021 09:01:16
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chức năng

Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (theo sự phân công), lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Hành chính, Tổ chức, Văn thư lưu trữ (lưu trữ hiện hành) của Văn phòng; xây dựng chương trình công tác chung của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng trong việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quy chế dân chủ, dân vận; công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ... trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng tốt biên chế cán bộ, công chức và viên chức hàng năm của Văn phòng theo quy định của Pháp luật.

- Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách (nâng lương, nâng ngạch, phụ cấp, hưu trí, nghỉ phép, bảo hiểm) công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh.

- Tiếp nhận, đăng ký và trình văn bản đến; Hàng ngày trực tiếp chuyển giao văn bản đến lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng và cá nhân; Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản; đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; in ấn, phát hành các văn bản.

- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu, đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; Bảo quản, sử dụng các con dấu và các thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan đúng quy định, tuyệt đối giữ bí mật nội dung văn bản.

- Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ hiện hành; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu; bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu; phục vụ khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ hiện hành; lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu để giao nộp vào Trung tâm lưu trữ tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ hiện hành của cơ quan Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp lưu trữ hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư cơ quan theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an toàn trụ sở làm việc, bảo vệ, giữ gìn trật tự trị an trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo đúng Nội quy của cơ quan.

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 1219 - QĐ/TU ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công./.

(Theo Quyết định số 100/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)