Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/08/2022 15:31:11
Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày 30/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các đơn vị, địa phương năm 2022 đạt 30% theo yêu cầu Nghị quyết Chính phủ giao. Các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu được giao. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình độ tiếp cận Internet của khách hàng tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo việc kết nối, tích hợp và hoạt động ổn định, thông suốt giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện thanh toán phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo dõi, đốn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

Tố Nga