Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/08/2014 00:00:00
Chỉ thị về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2012 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Chỉ thị về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2012 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc