Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:28:17
Chấn chỉnh công tác báo cáo kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Nhằm khắc phục tình trạng chậm báo cáo công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt được tình hình và chỉ đạo kịp thời đối với công tác này. Ngày 03/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1346/UBND-KSTT về việc chấn chỉnh công tác báo cáo kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ báo cáo như: Nội dung và số liệu báo cáo, các kỳ báo cáo, thời hạn gửi và nhận báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 9245/VPUBND-KSTT ngày 25/12/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo có nội dung chưa đạt chất lượng yêu cầu (theo Đề cương và các biểu mẫu quy định), số liệu chưa đầy đủ, chính xác, gửi báo cáo bằng văn bản điện tử và cập nhật báo cáo trên hệ thống chậm so với thời gian quy định trừ 0,25 điểm/01 báo cáo trong tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm (trừ trường hợp Hệ thống thông tin báo cáo có sự cố kỹ thuật không thể triển khai gửi, nhận trong thời hạn quy định); các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi báo cáo theo quy định trừ 0,5 điểm/01 báo cáo trong tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp.

3. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Thị Tố Nga