Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:29:23
Cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, toàn tỉnh đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành đối với 872 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn (16 sở, ban, ngành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó gồm: 697 thủ tục cấp tỉnh; 133 thủ tục cấp huyện; 42 thủ tục cấp xã. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương theo quy định.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này, điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

3. Các Sở, Ban, Ngành chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính phê duyệt tại Quyết định này để điều chỉnh quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định. Thời gian trước ngày 25/8/2021./.

                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Tố Nga