Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:54:37
Bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe dôi dư sau khi sắp xếp, xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, đơn vị

Ngày 22/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1201/UBND-NC về việc bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe dôi dư sau khi sắp xếp, xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ tịch các hội đăc thù cấp tỉnh thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.Dừng toàn bộ việc tuyển dụng mới đối với nhân viên lái xe tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các hội đặc thù cấp tỉnh; rà soát lại số xe dôi dư của từng đơn vị sau khi sắp xếp, xử lý xe ô tô dôi dư theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các cơ quan, đơn vị còn thiếu nhân viên lái xe thì thực hiện tiếp nhân lái xe dôi dư từ các cơ quan, đơn vị khác do sắp xếp, xử lý xe ô tô, gửi sở Nội vụ trước ngày 30/72020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.Chuyển nhân viên lái xe dôi dư sang làm nhân viên bảo vệ hoặc công việc khác nhưng không vượt quá số chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được cấp có thẩm quyền giao tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

3.Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với nhân viên lái xe dôi dự: Chính sách về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc; Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

4.Việc chuyển nhân viên lái xe dôi dư sang làm nhân viên bảo vệ hoặc công việc khác, tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế do tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

                                                                                           Thanh Loan