Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

–––––––––––––––––

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

        Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25-01-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số  647/ QĐ -VPUB  ngày  05 tháng  4 năm 2007 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh Hoà Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

 

       QUYẾT ĐỊNH:

 

  Điều 1. Quy định Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nội chính.

1.  Chức năng, nhiệm vụ:

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố, tham mưu họăc phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng chính quyền cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố, công tác tổ chức cán bộ, biên chế, chế độ chính sách và kỷ luật cán bộ; địa giới hành chính, cải cách hành chính, theo dõi công tác thi đua khen thưởng của tỉnh các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, công tác xét đặc xá; công tác MIA.

- Công tác tôn giáo; công tác trợ giúp pháp lý, theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, các ban chỉ đạo của tỉnh trên lĩnh vực được giao; tiếp nhận, chuyển đơn thư, tiếp công dân, công tác thi hành án.

- Công tác hộ tịch; Kết hôn và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; theo dâi công tác công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ với: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Hội người cao tuổi.

- Chuyên viên của phòng chịu trách nhiệm dự thảo các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng.

- Phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng giao.

 

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế:

Phòng Nội chính gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Nội chính thực hiện theo Quyết định số 647/ QĐ - VPUB ngày 05 tháng 4 năm 2007 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

 

Điều 2. Phòng Nội chính có trách nhiệm xây dựng Quy định của Phòng.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Trưởng phòng Nội chính và cán bộ Phòng Nội chính căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, Phó VP/UB;

- Các Phòng, TT, NK VPUBND tỉnh;

- Lưu VT + HC (X.15)

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Quang Hải