Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Ban hành Quy chế làm việc của Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2012 -2017

Ban hành Quy chế làm việc của Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2012 -2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội CCB

 Văn phòng UBND tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2012 -2017

––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

 

           - Căn cứ Điều lệ Hội CCB Việt nam khoá IV;

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh;

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội CCB Văn phòng ngày 06  tháng  3 năm 2012,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

            Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội CCB Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh IV, nhiệm kỳ 2012 -2017.

            Điều II. Các uỷ viên BCH hội, hội viên căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Hội CCB Khối CQDCĐ tỉnh;

- Lưu CCB VP,  (X 05b )

                                 TM. BAN CHẤP HÀNH

                                            CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                       Trương Văn Xuyển

 

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI CCB VĂN PHÒNG  UBND TỈNH

 KHOÁ IV NHIỆM KỲ 2012 - 2017

–––––––––––––

 

( Kèm theo Quyết định số:       QĐ-CCB ngày     tháng 3 năm 2012 )

 

Chương I

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI CCB

 

  I. CHỨC NĂNG

Điều 1. Ban Chấp hành Hội CCB Văn phòng có trách nhiệm chấp hành và lãnh đạo Hội CCB thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB. Tiếp thu đầy đủ và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Hội CCB cấp trên thành nhiệm vụ tiết thực. Phổ biến truyền đạt và hướng dẫn, hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì lãnh đạo vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

  II. NHIỆM VỤ

 

            1. Công  tác giáo dục Chính trị tư tưởng

Điều 2. Ban Chấp hành Hội CCB có kế hoạch tổ chức cho hội viên nghiên cứu, học tập chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

-    Giáo dục nhận thức cho hội viên phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của anh bộ đội cụ Hồ.

-    Giáo dục cho hội viên tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

-    Đấu tranh tư tưởng và việc làm trái với quy định của Hội CCB, trái với chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, gây mất đoàn kết, tiêu cực, tham nhũng....

 

        2. Lãnh đạo hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Điều 3. Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội CCB Văn phòng khoá IV, nghị quyết của Đảng uỷ Văn phòng khoá VIII, để tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

- Đoàn kết tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn, giúp nhau khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

-    Lãnh đạo việc sơ kết, tổng kết, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo cấp trên những vấn đề cần thiết về công tác Hội.

 

3.       Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ

Điều 4. Hội CCB tham gia ý kiến với Thủ trưởng cơ quan về nhận xét, đánh gíá, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ ... đối với cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của Hội.

 

4.       Xây dựng tổ chức Hội

Điều 5. Ban chấp hành Hội CCB căn cứ vào Nghị quyết Đại hội để quyết định phân công công tác đối với các đồng chí BCH hội.

-    Đề ra các biện pháp xây dựng Hội CCB cơ quan trong sạch, vững mạnh, gương mẫu. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Hội, kiểm tra hội viên thực hiện Điều lệ Hội, thường xuyên làm công tác phát triển hội viên đúng nguyên tắc, đúng Điều lệ Hội.

-    Tham gia sinh hoạt Hội đúng quy định, đóng hội phí và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

 

       III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BCH HỘI CCB

 

1.       Quyền hạn

 Điều 6. Căn cứ vào quy định của Điều lệ Hội CCB, BCH Hội có quyền :

-    Chia tách, sát nhập, thành lập và giải thể các chi hội (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo Hội CCB Dân chính Đảng tỉnh quyết định).

-    Xét duyệt và đề nghị Hội CCB Dân chính Đảng tỉnh chuẩn y kết nạp hội viên, chuyển và tiếp nhận sinh hoạt cho hội viên có thay đổi công tác

-    Công nhận và ra quyết định khen thưởng các hội viên, chi hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc, gương mẫu. Đề nghị Hội CCB Dân chính Đảng tỉnh xét duyệt, công nhận Hội CCB cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh xuất sắc, gương mẫu hàng năm.

-    Xét đề nghị kỷ luật và quyết định thi hành đối với hội viên, Chi hội theo thẩm quyền quy định của Điều lệ Hội.

-    Thu nộp Hội phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Hội.

 

Điều 7. Quyết định những vấn đề về Đại hội Hội CCB theo quy định như chuẩn bị báo cáo chính trị, đề án nhân sự, tổ chức đại hội, bầu cử trong đại hội, triệu tập đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Hội CCB và hướng dẫn của tổ chức Hội CCB cấp trên.

 

2.       Trách nhiệm của BCH Hội và của từng ủy viên

Điều 8. Đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ quan có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động công tác của Hội, thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ, quy chế của cấp uỷ và nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên giao cho. Chủ trì các cuộc họp BCH Hội thường kỳ cũng như đột xuất.

-    Ký các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành Hội CCB.

-          Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hội CCB cơ quan với Hội CCB cấp trên.

 

Điều 9. Phó Chủ tịch Hội CCB cơ quan được uỷ quyền thực hiện các chức năng của Chủ tịch Hội CCB khi Chủ tịch Hội CCB đi công tác vắng và thực hiện một số công việc thường xuyên của Hội CCB.

 

Điều 10. Các đồng chí cấp uỷ viên BCH Hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội. Trong các kỳ họp tham gia thảo luận trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Nghị quyết của Hội CCB.

-    Cung cấp thông tin kịp thời cấp thiết cho BCH Hội CCB cơ quan.

-    Hoàn thành những công việc được BCH Hội CCB phân công.

 

Chương II

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI CCB VỚI

 HỘI CCB CẤP TRÊN, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,

VÀ CÁC CHI HỘI

 

I. MỐI QUAN HỆ VỚI HỘI CCB KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

 

Điều 11. Định kỳ báo cáo với Hội CCB Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh về tình hình hoạt động của Hội. Báo cáo kịp thời về hội viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ Hội... vượt quá phạm vi xử lý của Hội CCB cơ quan. Báo cáo về việc sắp xếp bộ máy tổ chức các Chi hội trực thuộc, nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội Hội CCB cơ quan. Nộp hội phí theo quy định và giữ mối quan hệ thường xuyên với Hội CCB Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

 

  II . MỐI QUAN HỆ VỚI THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Điều 12. Ban chấp hành Hội CCB phối hợp với Thủ trưởng cơ quan để tạo điều kiện thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn được giao. Thủ trưởng cơ quan đảm bảo và tạo điều kiện để Hội CCB cơ quan thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy chế hoạt động của Hội CCB.

 

III. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC

 

Điều 13. Ban chấp hành Hội CCB phân công các đồng chí uỷ viên trực tiếp phụ trách các chi hội trực thuộc, thực hiện đầy đủ các chủ trương, kế hoạch của Ban chấp hành Hội CCB và các chi Hội có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Chi hội với Ban chấp hành Hội CCB.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

 

Điều 14. Ban chấp hành Hội CCB lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

-    Ban chấp hành Hội CCB mỗi quý họp một lần, 6 tháng sơ kết, hàng năm họp tổng kết. Khi cần có thể họp bất thường.

 

Điều 15. Đình kỳ tháng, quý, năm Ban chấp hành Hội CCB xây dựng báo cáo sơ, tổng kết báo cáo Hội CCB cấp trên. Tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và có trách nhiệm truyền đạt phổ biến cho cán bộ, hội viên  thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 16. Quy chế này được Hội nghị Ban chấp hành Hội CCB thảo luận, thông qua. Mỗi uỷ viên Ban chấp hành và các chi hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, Ban chấp hành Hội CCB sẽ xem xét để bổ xung, sửa đổi quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Hội CCB cơ quan./.

 

                                          –––––––––––––––––––––––