Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:53:45
Ban hành Kế hoạch sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Ngày 17/7/2020 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1616 /QĐ-UBND, với nội dung chính như sau:

1. Các nội dung thực hiện mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025:

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động;

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các nội dung nhằm thực hiện mục tiêu của tỉnh

- Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình;

- Quản lý nhu cầu điện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Quách Hòa