Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/12/2021 16:18:18
2. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Lĩnh vực Ngoại vụ)

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ. Thời hạn ít nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình)

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Sở Ngoại vụ lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về việc cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thông báo cho cơ quan, đơn vị để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ

- Công văn xin phép tổ chức;

- Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu;

- Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.

g) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án tổ chức theo Mẫu 01 kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như dưới đây:

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.

Mẫu số 01

 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 
   
 

Số:   .....         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Địa điểm, ngày .... tháng.... năm ...

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...

 

 
   

 

                                                    Kính gửi:

                                                                    - Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                                     - Sở Ngoại vụ.

 

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Bối cảnh, lý do tổ chức

2. Mục đích, dự kiến kết quả

3. Danh nghĩa tổ chức

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo

2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)

3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)

4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)

5. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài

6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …….;

- Lưu: ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Chữ ký, đóng dấu)

 

Họ và tên