Đường dây nóng: 0218 3909 192
26/08/2022 13:03:33
10/10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 01/7/2022 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi bộ, ngoài việc xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức cụ thể, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, kịch bản chương trình điều hành đại hội, các biểu mẫu biên bản, nghị quyết, phiếu bầu... Đảng uỷ tổ chức duyệt các nội dung, chỉ đạo chi bộ Hành chính-Tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm; phân công các đồng chí trong Đảng ủy về dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ. 

Đến ngày 18/8/2022, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo 10/10 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định. Các chi bộ đã bám sát các Quy định, hướng dẫn của cấp trên như tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 được Đảng ủy chuẩn y, như sau:

- Quyết định số 52/QĐ-ĐUVP ngày 01/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Hành chính-Tổ chức: đồng chí Vương Minh Đức giữ chức Bí thư, đồng chí Đào Thị Thanh Loan giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Phạm Thị Xuân Loan giữ chức Chi ủy viên.

- Quyết định số 63/QĐ-ĐUVP ngày 12/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: đồng chí Hà Thị Ngọc Trang giữ chức Bí thư, đồng chí Bùi Huy Thành giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 64/QĐ-ĐUVP ngày 12/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Nhà khách UBND tỉnh: đồng chí Bùi Thị Phấn giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Dung giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 65/QĐ-ĐUVP ngày 12/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Quản trị-Tài vụ: đồng chí Nguyễn Tuấn Linh giữ chức Bí thư, đồng chí Tô Xuân Dưỡng giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Vũ Thị Vân giữ chức Chi ủy viên.

- Quyết định số 66/QĐ-ĐUVP ngày 16/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Kinh tế tổng hợp: đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Bí thư, đồng chí Bùi Hoàng Khánh giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 67/QĐ-ĐUVP ngày 16/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Nội chính-Văn xã: đồng chí Nguyễn Hoàng Vân giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Vũ giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 68/QĐ-ĐUVP ngày 16/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Ban Tiếp công dân: đồng chí Vũ Thế Cương giữ chức Bí thư, đồng chí Hồ Thị Bạch Thắng giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 69/QĐ-ĐUVP ngày 19/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Kinh tế ngành: đồng chí Quách Thu Hòa giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Văn Đính giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 70/QĐ-ĐUVP ngày 19/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Tổng hợp-Ngoại vụ: đồng chí Nguyễn Việt Phương giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên giữ chức Phó Bí thư.

- Quyết định số 71/QĐ-ĐUVP ngày 19/8/2022 chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ Trung tâm Tin học và Công báo: đồng chí Nguyễn Trí Tuệ giữ chức Bí thư, đồng chí Lê Anh Phương giữ chức Phó Bí thư.

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã thành công tốt đẹp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

                                                                                                                                                                   Minh Đức