Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/08/2022 13:56:50
Thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

 Thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

- Đối tượng dự thi là: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (không bao gồm các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi).

­- Hình thức dự thi: Trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ http://www.hoabinh.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn hoặc http://Cuocthicchchoabinh.gov.vn.

- Thời gian dự thi (04 tuần, bắt đầu từ 07h00 phút ngày 15/8/2022, kết thúc vào 23h59 phút ngày 11/9/2022):

  Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

  Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

  Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022.

Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022./.

154.pdf